Tentafråga relaterad till seminarium


Två företag på en marknad överväger att gå samman och bilda ett monopol. Företagen har ingen fast kostnad. Marginalkostnaden är konstant och densamma i båda företagen. Sammanslagningen innebär att marginalkostnaden sänks.

Analysera välfärdseffekterna av sammanslagningen.

Kan sammanslagningen vara potentiellt paretosanktionerad?

Diskutera hur konkurrensmyndigheterna bör ställa sig till en eventuell sammanslagning. Motivera ditt svar.

Bilden ingår i svaret, fullständigt svar redovisas i kommentartråden. OBSERVERA att svaret beror på hur ni ritar kurvan.

Advertisement

1 thought on “Tentafråga relaterad till seminarium

 1. hanswesterberg Post author

  Innan sammanslagningen producerar företagen Qc vid den högre marginalkostnaden där efterfrågekurvan skär Pc.

  Efter sammanslagningen sjunker marginalkostnaden och ett monopol har uppstått. Marginal Revenue kurvan kommer skära den nya lägre marginalkostnadskurvan.Här kommer monopolisten välja att producera Qm eftersom han genom att producera nya enheter och sälja dessa fortfarande ökar sina intäkter fram tills dess att marginalkonstnadskurvan skärs.

  För att få fram deadweightloss kan vi hypotetiskt laborera med den gamla, högre, marginalkostandskurvan. Utifrån den gamla MC kan vi se, i det här fallet, att priserna är lägre vid ett monopol. En monopolvinst uppstår naturligtvis, men även konsumenter gynnas i det här fallet eftersom priserna är lägre. Sammanslagningen medför en lägre marginalkostnad för företaget, dvs. den kan producera varorna billigare och effektivare.

  Konkurrensverket bör dock visa intresse för de två företagens sammanslagning. När två företag slås samman på detta sätt uppstår en företagskoncentration, i detta fall har vi att göra med en fusion av två företag som redan tidigare haft en dominerande ställning på marknaden. Detta framgår av att de två företagen efter sin sammanslagning bildat ett monopol, dvs. en marknad med endast en aktör.Förbud bör dock endast meddelas om företagskoncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av landet. Beroende på hur snävt marknaden definierats (vilket inte framgår av frågan), så kan det vara fråga om en så liten marknad att konkurrensverket ej har intresse av att meddela ett förbud. Enligt Konkurrenslagen kan vidare företagskoncentrationen tillåtas om den tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som uppstår genom företagskoncentrationen.

  Det är alltså möjligt att fusionen tillåts om den vinst som företaget gör på sammanslagningen även kommer konsumenten till nytta, dvs. om konsumentöverskottet ökar gentemot innan sammanslagningen.

  I figuren ovan är så fallet, konsumentöverskott och producentöverskott har ökat! Därav kan kkmyndigheten vara positiv eftersom +Kö +Pö är ett uppfyllt effektivitetsmål. Eftersom både konsumenter och producenter har fått det bättre utan att någon fått det sämre, kan det motiveras som paretosanktionerat.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s