Julgrisar och elasticitet


10. Utbudet på julgrisar är helt oelastiskt. Antag att staten subventionerar
konsumtionen av julgrisar med 30:- per styck. Detta innebär att:
a) marknadspriset förblir oförändrat.
b) marknadspriset på julgrisar minskar med 30:-.
c) marginalkostnadskurvan skiftar uppåt.
d) marknadspriset på julgrisar ökar med 30:-

Se figuren nedan, end of story.

Advertisement

5 thoughts on “Julgrisar och elasticitet

 1. Madeleine

  I fråga 6 på mikroövning 5 sägs att det finns en skillnad på dominant och dominerad strategi. Vad är den? Jag kan inte hitta något om en dominerad strategi i boken, enbart om en dominant

  Reply
 2. Martin

  Hej Hans, kan du hjälpa mig med några duggafrågor som det inte finns facit till?

  1. En dödviktskostnad uppstår när:

  a) priset är lägre än jämviktspriset
  b) konsumtion trängs undan
  c) en styckskatt införs
  d) Alla aleternativ (a, b och c är rätt)

  2. Antag att alla konsumenter mäter samma priser. När konsumenterna nyttomaximerar gäller då att:

  a) ingen konsument är avundsjuk på någon annan
  b) konsumenterna väljer att köpa de varor som är billigast
  c) Nyttonivån blir samma för alla konsumenter
  d) Alla konsumenter har samma MRS

  3.På Jehverssons Grus AB gäller att värdet av Marginalprodukten för arbete (pMPL) är lika med 2 medan lönen (w) är lika med 4. Vilket råd skulle du ge till företagsledningen?

  a) producera på kort sikt men lägg ner verksamheten på lång sikt
  b) Minska mängden kapital
  c) Minska personalstyrkan
  d) Öka produktionen tills ATC= TC/Q

  4. Antag att det införs ett prisgolv på rödbedsmarknaden i landet Längesedan som är högre än jämviktspriset och att staten stödköper rödbetor för att upprätthålla det nya höga priset. Vad leder detta till?

  a) Alla konsumenter vinner på prisregleringen
  b) Producenterna vinner på prisregleringen
  c) Det kommer att konsumeras mer rödbetor i landet Längesedan
  d) Alla köpare som vill kommer inte att få köpa rödbetor

  5 . Företaget ”Clueless Economists AB” agerar på en perfekt konkurrensmarknad
  där priset på den produkt företaget tillhandahåller är 100 kr. För närvarande
  producerar företaget 2000 enheter per månad, vilket resulterar i att
  marginalkostnaden är 80 kr. Vad vore ett vettigt råd till företaget?
  a) Öka producerad kvantitet för att minska totalkostnaden
  b) Öka producerad kvantitet för att öka vinsten
  c) Minska producerad kvantitet för att öka priset
  d) Minska producerad mängd för att minska marginalkostnaden

  6. Vi antar att efterfrågan på tandkräm är fullständigt prisoelastisk (priselasticitet = 0). En skatt
  på produktion av tandkräm med 5:- per tub leder till att:
  a) marknadspriset på tandkräm stiger med 5:-.
  b) mer tandkräm säljs.
  c) mindre tandkräm säljs.
  d) efterfrågekurvan skiftar uppåt.

  7. Antag att marginalkostnaden för den sist renade enheten miljöfarligt utsläpp i utgångsläget
  är 20 kr i fabrik A och 10 kr i fabrik B. Vilket av följande stämmer?
  a) Vid ett givet utsläppsmål kan de totala reningskostnaderna sänkas genom att fabrik A renar
  mer och fabrik B renar mindre.
  b) Vid ett givet utsläppsmål kan de totala reningskostnaderna sänkas genom att fabrik A renar
  mindre och fabrik B renar mer.
  c) Även utan statlig miljöpolitik kommer företagen i detta fall att välja den
  samhällekonomiskt optimala mängden utsläpp.
  d) Om utsläppen ska minskas ytterligare bör detta i första hand ske i fabrik A.

  8. Vad kännetecknar långsiktig jämvikt på en konkurrensmarknad?
  a) Det typiska företaget vinstmaximerar och gör positiv vinst.
  b) Det typiska företaget vinstmaximerar och gör nollvinst.
  c) Det typiska företaget vinstmaximerar ej och gör heller ingen vinst.
  d) Det typiska företaget vinstmaximerar och andra företag vill komma in på marknaden.

  9. Vilken effekt fås om skyldigheten att betala en skatt på en marknad flyttas från köpare till
  säljare?
  a) Ingen effekt på varken säljarnas nettopris, köparnas nettopris eller såld kvantitet.
  b) Köparnas nettopris ökar och säljarnas nettopris minskar. Såld kvantitet minskar därför.
  c) Säljarnas nettopris ökar och köparnas nettopris minskar. Såld kvantitet ökar därför.
  d) Skatteintäkten minskar eftersom köparna lättare kan smita undan skattebetalningen.

  10. På en perfekt konkurrensmarknad inför en stycksubvention. Subventionen fördelas enligt följande på kort sikt:

  a) Ju större efterfrågans priselasticitet är, desto större är producenternas del av subventionen och desto mindre är väldfärdsförlusten
  b) Ju större efterfrågans priselasticitet är, desto större är producenternas del av subventionen och desto större är välrädsförlusten.
  c) Ju större efterfrågans priselasticitet är, desto större är konsumenternas del av subcentionen och desto mindre än välfärdsförlusten.
  d) Ju större efterfrågans priselasticitet är, desto större är konsumenternas del av subventionen och destor större är välrädsförlusten.

  11. När ett monopolföretag får möjlighet att bedriva prisdiskriminering måste något av följande inträffa:

  a) verksamheten kommer snabbt att upphöra då den är förbjuden
  b) företaget kommer att öka sina vinster och lägga beslag på allt tidigare konsumentöverskott
  c) konsumtionen kommer att minska ytterligare jämfört med rent monopol
  d) konsumtionen kommer att öka

  12. Anta att marginalkostnaden för rening av miljöfarliga utsläpp skiljer sig åt mellan två produktionsanläggningar. Vilket av följade påståenden är med säkerhet sant?

  a) situationen är samhällsekonomiskt optimal
  b) samhällsekonomiskt skulle man göra en vinst om det ena företaget renda mer och det andra mindre
  c) både företagen bör rena mer
  d) Båda företagen bör rena mindre

  13. Jästa degens bageri är pristagare på både varu- och faktormarknaden. Priset på bullar är 12kr styck och timlönen är 100kr. Vid nuvarande produktion är marginalprodukten av arbetskraft, MPl= 8 bullar/timmen. Vi antar att MPl är avtagande. På kort sikt tjänar bageriet på att:

  a)minkska L
  b) Öka l
  c)Behålla nuvarande L
  d)Höjsa sitt pris på bullar

  14. I rosland råder gränshandelsförbud på rosor. De rosländska konsumenterna får därför hålla tillgoda med det egna landets rosproduktion. Rosländska rosor är dock billigare än rosor i länder som tillåter gränshandel. Vad skulle det innebära för Rosland att tillåta gränshandel med rosor?

  a) Konsumenter och producenter skulle gynnas och konsumtion av rosor skulle öka
  b) Konsumenter och producenter skulle missgynnas av handel då deras slutna rosmarknad innebär lägre risker
  c) Konsumenter skulle missgynnas av det högre världsmarknadspriset men producenterna skulle tjäna på detta.
  d) rosländska staten har inget att vinna på att tillåta gränshandel.

  Reply
 3. Anooshe

  Hej Hans, Kan du hjälpa mig med denna fråga?

  8. Ett monopolföretag möter efterfrågan P(Q) = 20 – Q och har en konstant marginalkostnad MC = 4 och ingen fast kostnad. Om detta företag kan införa perfekt prisdiskriminering kommer dess vinst att öka från
  a) 64 till 96
  b) 32 till 128
  c) 64 till 128
  d) 32 till 64

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s