En halv dugga


1.   En monopolist möter efterfrågan P(Q)  = 100 – 2Q, har en konstant marginalkostnad lika     med 20 och en fast kostnad på 300. Monopolistens maximala vinst är då lika med

a) 800

b)   80

c) 500

d)   502.

Om P= 100-2Q är Margina Revenue:  Pmr=100-4Q (dubbla lutningen).

MR=MC visar vinstmaximerande kvantitet:

100-4Q=20, lös ut Q:

Q=20, vilket är vår vinstmaximerande kvantitet. Vad är då P? Nu måste vi kolla på den yttre kurvan, dvs P=100-2Q.

För Q=20 -> P=100-2*20 ->P=60

Vinstmax då P=60 och Q=20. TR=P*Q alltså 60*20= 1200, men vi måste ju dra av kostnaderna, dvs, TC.

TC= FC + VC

VC=MC*Q

VC=20*20=400

TC=300+400=700

Vinst = TR-TC

Vinst = 1200-700=500

Svaret är 500.

Två viktiga aspekter på en ekonomis funktionssätt är effektivitet och inkomstfördelning,     och i vilken utsträckning dessa ger upphov till målkonflikter. Vilket av nedanstående     påståenden om ojämlikhet är korrekt?

a) En ojämlik inkomstfördelning kan inte vara Paretoeffektiv.  FEL, jämlikhet och rättvisa har ingenting med paretoeffektivitet att göra.

b) En mer ojämlik inkomstfördelning resulterar i en högre Gini-koefficient.  Japp, det här är en faktafråga.

c) Inkomstojämlikhet kan typiskt sett elimineras med en Pigou-skatt.  Nej, den eliminerar negativa externaliteter.

d) Minskade handelshinder påverkar varupriser men inte faktorpriser, som t ex löner. Jo, de kan naturligtvis påverka löner också.

3. Vilket av nedanstående exempel utgör ett bra exempel på en ren kollektiv vara (eller  tjänst)?

a) En bussresa med kollektivtrafiken.

b) En kollektivt finansierad dagisplats.

c) En andelslägenhet (time share).

d) Ett nationellt försvar.

Vi söker en icke-exkluderbar, kollektiv vara. Alla utom alternativ d) är exkluderande i någon mån, medan försvar nyttjas av oss alla, vare sig vi vill det eller ej.

4.  Vilket av följande påståenden om en oligopolmarknad med priskonkurrens, homogena varor och inga kapacitetsbegränsningar är falskt?

a) Priskonkurrensen påverkas ej av marknadskoncentrationen (monopolfallet undantaget). Sant. Marknadskoncentrationen bestämmer vilken marknadsstruktur som föreligger och därigenom priskonkurrensen. I fallet oligopol följer konkurrenter prissänkningar, men inte prishöjningar. Mer om detta här.

b) I ett upprepat spel kan det ibland vara möjligt för företagen att upprätthålla priser över  MC.  Så är det ju alltid. MR=MC, remember? Jämför med asfaltskartellen i gruppövningsuppgifterna.

c) I jämvikt gör företagen nollvinst och har alltid överkapacitet. Falskt! Oligopol gör vinst både på kort och lång sikt. Överkapacitet torde de däremot ha givet att de inte producerar vid minimipunkten i ATC.

d) Denna situation beskrivs av den sk Bertrandmodellen. Pja, det skulle man kunna säga, se wiki här.

5.  Efterfrågan på arbetskraft är relaterad till arbetskraftens produktivitet, priset på varan som produceras och lönen. Antag att företaget är pristagare på både varu- och  faktormarknaderna. Vad händer då typiskt sett om priset på varan stiger?

a) Företaget minskar produktionen för att sänka kostnaderna.

b) Företaget använder mer arbetskraft och arbetskraftens marginalproduktiviet sjunker.

c) Företaget ökar produktionen, använder mer arbetskraft och arbetskraftens produktivitet stiger.

d) Företaget ändrar varken produktion eller arbetskraftsanvändning eftersom varken  produktivitet eller lön har ändrats.

b) är rätt svar. P*MP=w i jämvikt.

om P*MP>w anställer vi fler.

om P*MP<w anställer vi färre.

Om vi antar att vi befann oss i jämvikt, och priset stiger, ökar ju vänsterledet och vi kommer att anställa fler tills dess att värdet av marginalprodukten (P*MP) är lika med lönen w. Ett typisk antagande här är att marginalprodukten – vad varje ny arbetare tillför produktionen – är avtagande. Därför kommer MP att sjunka när vi anställer fler.

Advertisement

2 thoughts on “En halv dugga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s