Är lärareffekten obefintlig?


Duggorna är färdigrättade och jag fick med ens tillgång till ett intressant datamaterial. Är kvinnor bättre på duggor i nationalekonomi?

Call:
lm(formula = Data$Dugga.1 ~ Data$Female)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-5.6756 -1.6296 0.3244 1.3244 3.3704 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 6.67556  0.11559 57.753  <2e-16 ***
Data$Female -0.04593  0.16516 -0.278  0.781  
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 1.734 on 439 degrees of freedom
 (176 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.0001761, Adjusted R-squared: -0.002101 
F-statistic: 0.07732 on 1 and 439 DF, p-value: 0.7811

Svaret är nej, visar ingen som helst signifikans. Men det visar också att det inte finns någon fördel av att vara man heller. Hur är det då med ålder? Blir vi bättre på att skriva dugga om vi är äldre?

Call:
lm(formula = Data$Dugga.1 ~ Data$Age)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-5.6894 -1.6358 0.3428 1.3499 3.3571 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 6.571363  0.507941 12.937  <2e-16 ***
Data$Age  0.003578  0.021951  0.163   0.87  
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 1.734 on 439 degrees of freedom
 (176 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 6.053e-05, Adjusted R-squared: -0.002217 
F-statistic: 0.02657 on 1 and 439 DF, p-value: 0.8706

Nej! Ingen signifikans där heller. Jag körde även en del regressioner för att utreda vilka lärare som var bäst/sämst, dock finns en ganska stark grupp-bias där som sannolikt bättre förklarar skillnader mellan grupperna. För att inte trampa någon på tårna, visar jag inte detta här. Jag kan emellertid avslöja att bara tre av grupperna påvisar signifikans med ett svagt negativt samband. Det verkar således inte spela särskilt stor roll vilken lärare du har, eller vilken grupp du tillhör.

Är effekten av en duktig/dålig lärare måhända obefintlig för duggaresultatet?


Advertisement

3 thoughts on “Är lärareffekten obefintlig?

 1. Hannah

  Hej tänkte bara fråga vilka föreläsningar kommande dugga grundas på? Förra duggan var ju på frl 1-4 (sades det) kan man anta att nästa är på frl 5-8 då?

  Reply
 2. Anna

  Hej Hans, har problem med en fråga på en gammal dugga. Kanske du kan bringa lite klarhet i detta?

  Frågan är:

  Marknadsutbudet för en vara som handlas på en perfekt konkurrensmarknad ges av
  P = 100 + 6QS och marknadsefterfrågan av P = 1000 -3QD. Staten ålägger nu
  producenten av varan att betala en styckskatt på t = 90 kronor. Hur fördelas, på kort sikt,
  skattebördan?
  a) Hela skattebördan bärs av producenterna.
  b) hälften av skattebördan bärs av konsumenterna och hälften av producenterna.
  c) 2/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna.
  d) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producentern

  Svaret är 1/3 men jag förstår inte riktigt hur jag får fram det!?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s