Rättvisa


Effektivitet och rättvisa är två eftersträvade mål inom mikroekonomin, som dock inte alltid sammanfaller.

Anders Bornhäll och David Åkerlund delar på 100 kronor som de hittat i datasalen.

Anders får X kronor, David får Y kronor, resterande 100-x-y slängs bort. Vilka värden på X och Y gör allokeringen paretoeffektiv?

Paretoeffektiv allokering innebär ju att ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. Bör således vara 100 – x –y = 0 (blir det kvar något, så är det inte paretoeffektivt, eftersom individerna fortfarande kan få det bättre genom att få kronan). Paretoeffektiva värden blir alltså y=100-x (dvs. dessa 100 kronor utnyttjas till fullo av Anders och David).

Hur får man en avundsjukefri allokering?

Avundsjukefrihet är en sorts rättvis fördelning där den egna utdelningen föredras framför någon annans utdelning. Vid likhet, dvs. x=y har vi avundsjukefrihet. Exempelvis 50 = 50.

David hävdar att om Anders får X kronor blir Anders nytta lika med 4x. Om David själv får Y kronor blir dock nyttan Y. Vilket rättvisekriterium maximerar nyttan för den individ som har det sämst (dvs. David)? Hur ska allokeringen ske i så fall och vilket kriterium torde David vilja ha?

Frågan gäller det s.k. maximin-kriteriet, enligt vilket tillskott av nytta till en individ anses som rättvis då det är den individ som har det sämst som gynnas.

Alltså:

100 – x  = 4x

100 – x – 4x = 0

100 = 5x

X = 20       >>>> Y blir således 80.

Om det är sant som David säger ska han ha 80 kr enligt max.krit (om vi använder hela hundralappen).

Samma nytta innebär: y = 4x

Båda får samma nytta, men olika summor.

Marginalnyttan för konsumtion per krona är 4 för Anders och 1 för David. Bestäm en allokering som uppfyller det utilitaristiska kriteriet.

Det utilitaristiska kriteriet maximerar den sammanlagda nyttan. På 100 kronor ges mest nytta vid 100 kr (Anders) – 0 kr (David), dvs. nytta 400 för Anders, och nytta 0 för David.

3 thoughts on “Rättvisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s